Jdi na obsah Jdi na menu
 


A zase začínáme, aneb první info ze schůzky s rodiči

Vážení rodiče,

v úterý, 25. 8. jsme se, velká většina, sešla na první informativní schůzce pro školní rok 2020/21.Děkujeme za Vaši účast, stejně tak Vám rodičům, kteří jste se nedostavili a řádně omluvili. Zejména pro Vás nabízím náhled do projednaných bodů, až se potkáme osobně, dořešíme administrativní úkony. smiley

Tak tedy:

1. Běžný provoz naší MŠ, kontakty

 •  6:30 – 16:00 (vyzvedávat děti tak, aby se mohla mateřská škola v 16:00 uzamknout)
 • Telefon:373 315 238
 • E-mail pro komunikaci s učitelkami: msunesov.info@seznam.cz
 • E-mail pro komunikaci s ředitelkou: ms.unesov@seznam.cz

2. Příchody a vyzvedávání dětí

 • Ráno děti přicházejí nejdéle  do 8:00 hodin, od 6:30 do 7:15 se všechny děti scházejí ve  třídě Světlušek, přičemž Sovičky přicházejí ze své šatny. 
 • Časy vyzvedávání: Po obědě v době od 12:00 – 12.15 (Světlušky) a od 12:15 – 12:30 (Sovičky) nebo odpoledne v době od 14:30 – 16.00 (obě třídy)

3. Předávání dětí

 • Ráno, při příchodu rodiče dětí z obou tříd po odzvonění vyčkají v šatně na příchod učitelky nebo asistentky pedagoga, které si děti přeberou a odvedou to třídy.
 • V poledne nebo odpoledne budou děti předány zákonným zástupcům opět v šatně.
 • Rodiče nebo jiná pověřená osoba je povinna dítě předat učitelce nebo AP, děti nesmí samy pobývat v šatně bez odpovědné osoby a ani samy do třídy přicházet a odcházet.
 • Vyzvednout dítě smí jen zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba, kterou ZZ písemně pověří v Evidenčním listu nebo jednorázovým písemným pověřením po předchozím oznámením učitelce.
 • Předání dětí pověřené osobě jen po ústní nebo telefonické žádosti není ze zákona možné!

4. Omlouvání dětí a stravování

 • Nepřítomnost dítěte rodiče omlouvají osobně, písemně emailem (msunesov.info@seznam.cz ) nebo telefonicky (373 315 238).
 • Děti, které dojíždějí obecním autem, je nutné omlouvat řidičům i učitelkám, jinak bude jízdné počítáno jakoby děti jely (do autíčka NEDÁVAT dětem žádné jídlo!)
 • Přihlašovat nebo odhlašovat dítě ze stravy je možno nejpozději do 7:30 hodin příslušného dne osobně, telefonicky nebo emailem(msunesov.info@seznam.cz ).
 • Neodhlášenou stravu první den neplánované nepřítomnosti (náhlé onemocnění) je možno vyzvednout do jídlonosičů ve školní kuchyni a to v době od 11:00 – 11:15 hodin.
 • Není-li dítě omluveno z docházky do mateřské školy, platba stravného je mu započítávána do doby, než jej zákonný zástupce omluví.
 • Neodhlášenou stravu je rodič povinen zaplatit.
 • Stravné se platí bankovním převodem na účet školy nebo hotově u vedoucí školní jídelny.

5. Platby

 • Školné - 400 Kč za každý měsíc, nutno uhradit do patnáctého dne v měsíci hotově nebo bankovním převodem na číslo účtu: 181 988 862/ 0300
 • Strava -   částka oznámena emailem, nutno uhradit též do patnáctého v měsíci hotově nebo bankovním převodem na výše uvedený účet.
 • Při platbách bankou prosíme uvést jméno dítěte!!!! a účel platby, tj. Školné nebo stravné. Děkujeme!

6.  Základní výbava dětí – co obstarat a co se průběžně starat

 • Přezůvky s pevnou patou a světlou podrážkou
 • Oblečení, které si dítě může ušpinit
 • Dostatek náhradního oblečení, které bude rodič průběžně doplňovat, obnovovat a kontrolovat. To platí i pro rodiče dětí - „autíčkářů“.
 • Všechny věci náležitě PODEPSAT nebo jinak OZNAČIT.
 • Holčičky  podepsané hřebeny.
 • Sovičky vlastní hrnečky nebo kelímky na pitný režim, v lednu pak i box nebo penál vybavený trojhrannými pastelkami o velikosti alespoň 10,5.
 • Je možné i pláštěnku, celoročně uloženou v šatně.

7. Odpolední odpočinek

 • Polštáře, deky a v omezeném množství i prostěradla zajišťuje mateřská škola, povlečení a jeho praní zajišťují rodiče. Lůžkoviny se vyměňují 1x za tři týdny, 2x ročně požádáme rodiče o vyprání polštáře a deky. Praní lůžkovin u Soviček zajišťuje MŠ.
 • Jednou týdně se vyměňují ručníky, praní zajišťují rodiče.
 • Na odpolední odpočinek doporučujeme  nosit nebo přinést z domova plyšáka.

8. Ochrana zdraví

 • Do mateřské školy chodí děti pouze zdravé. Dítě se do mateřské školy nepřijímá s léky nebo nedoléčené. Kašel, přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou nemoci, i když dítě nemá teplotu! Mateřská škola nemá možnost organizačně ani provozně zajistit izolaci nemocného dítěte od kolektivu, proto ihned po zjištění příznaku nemoci informuje rodiče a požaduje vyzvednutí nemocného dítěte z mateřské školy.
 • K zamezení šíření nákaz a s ohledem na druhé děti není vhodné posílat do mateřské školy s počátečními příznaky nemoci ani dítě nedoléčené. Pokud se v době přítomnosti dítěte prokáže, že není v pořádku, bude odpovědný zástupce telefonicky vyrozuměn, aby své dítě vyzvedl a navštívil lékaře.
 • V souvislosti s šířením Covidu 19 bude mateřská škola postupovat podle výše zmíněných bodů a v souladu s Manuálem vydaným MŠMT. Mateřská škola má právo nevpustit do třídy dítě s příznaky jakéhokoliv infekčního a virového onemocnění – rýma, kašel. Pokud se jedná u dítěte o alergické  onemocnění, musí toto zákonný zástupce doložit v lékařské zprávě.

9. Hračky z domova

 • Hračky z domova si můžou děti přinést do MŠ jen tehdy, když je vyhlášen tzv. hračkový den, plyšovou hračku je možno donést a použít jen k odpolednímu odpočinku a v adaptačním období.

10. Narozeniny, svátky

 • Přinesení něčeho dobrého je dobrovolné, dětem vždy přejeme, pro tuto příležitost máme zavedený rituál.
 • Rodiče mohou po předchozí domluvě s učitelkami upéct něco dobrého nebo přinést ovoce. Sladkosti raději ne, obzvláště tvrdé, bonbóny

11. Řády mateřské školy, Školní vzdělávací program

 • Pro rodiče jsou nejdůležitější informace o fungování školy obsaženy ve Školní řádu, jeho aktualizace spolu s aktualizacemi dalších řádů školy najdete nejdéle od 31. 8. na těchto stránkách v menu. To platí i pro aktualizovaný Školní vzdělávací program. V průběhu září budou rodiče požádáni o stvrzení podpisem, že se se Školním řádem seznámili.

12. Komunikace

 • Těší nás, že se můžeme věnovat Vašim dětem a že s Vámi můžeme spolupracovat.
 • Abychom společně zajistili harmonický rozvoj, je potřeba otevřené a vzájemné komunikace.
 • Neváhejte za námi přijít se svými otázkami a starostmi. Pokud bude potřeba, domluvíme si individuální schůzku. Další formy spolupráce jsou popsány ve školním řádu naší školky.

Tyto informace jsou pouze ZÁKLADNÍ, ale zároveň ZÁSADNÍ. Další budeme poskytovat průběžně, v běhu času a budou se zcela určitě týkat fotografování dětí, společných akcí pro veřejnost, divadel v MŠ, výjezdem do divadla Alfa v Plzni, akcí pro rodiče, akcí pro děti (mikulášská a vánoční nadílka...), termnnů konzultačních chvilek pro rodiče a další a další....smiley

Důležité! Děkujeme za donášku kapesníků a desinfekcí! A za věcné dotazy a příspěvky do diskuze.

V září na shledanou a hlavně, ať jsme zdraví!

Za mateřskou školu Ivana Kalistovásmiley